STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 DS Danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 17/06/2019
2 DS tháng 6 Danh sách kiểm nghiệm kiểm chứng 17/06/2019
3 DS tháng 6 Danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu 17/06/2019
4 Tb/BCT Hồ sơ nộp nghiệm thu cấp Quốc gia và thủ tục thanh lý Hợp đồng 07/05/2019
5 115/2018/NĐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018
6 523/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế 14/05/2018
7 1611/QD -BCT Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để tuyển chọn, xét chọn thực hiện năm 2019 09/05/2018
8 08/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/06/2017
9 06-KL/TW Kết luận của Ban bí thư khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50/CT-TW về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 01/09/2016
10 1660/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020 07/11/2012
11 14/2007/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020” 25/01/2007