Thứ hai, 06/12/2021 | 13:29

Thứ hai, 06/12/2021 | 13:29

Video

Ảnh hưởng của quá trình tách tinh bột bằng beta-amylase lên hiệu quả thu nhận protein từ nhân điều bằng phương pháp kết tủa với ethanol

Trong nghiên cứu này, protein từ nhân điều được thu nhận bằng phương pháp tủa với ethanol. Quá trình thủy phân tinh bột bằng beta-amylase được ứng dụng trước kết tủa nhằm nâng cao hiệu quả thu nhận.

Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 4
  • 4
  • 3
  • 1
  • 8
  • 3
lên đầu trang